Se alla

Vi Liberaler strider för varje människas frihet. Det är ditt liv, och du ska kunna ta dig dit du
vill – oavsett var du kommer ifrån, och vilka villkor du fick i starten. Idag växer klyftan
mellan dem som har jobb, trygghet och alla chanser – och dem som saknar både hopp och
möjligheter.

Liberalismen grundar sig på tilltron till människors förmåga och rätt att så långt det är
möjligt själva bestämma över sina liv. Olika människor behöver olika förutsättningar för att
nå sin fulla potential. Samhället har därför en viktig roll att ge människor tillräckligt stöd, ur
ett individuellt perspektiv. Därför är utbildning och sociala frågor viktiga för liberaler. Ett
stödjande samhälle ska däremot inte fatta beslut åt människor om det inte är absolut
nödvändigt. Den inställningen skiljer liberalismen från socialistiska ideologier.

Västernorrland är rikt på resurser, såväl i form av människor som i form av naturresurser.
Vi är en kraft att räkna med och det är hög tid att staten både ser och tar till vara våra
resurser som finns på i våra städer, centralorter, landsbygd och glesbygd.

Västernorrland är ett fantastiskt län att leva i. Det vet vi Västernorrlänningar. Vi vill ha det
bra här och vi vill bli fler. Det uppnår vi genom en regional samling för en ekonomisk, social
och ekologiskt hållbar utveckling.

Tillsammans skapar vi utveckling. Vi räds inte framtiden. Vi Liberaler vill forma och leda
den!

  • Kallelse till årsmöte

    Liberalerna i Västernorrland bjuder in alla medlemmar till årsmöte lördagen den 20 april med start kl 10. Mer information kommer via mail

Bo och leva i hela regionen

Under de senaste åren har Norrland åter på ett tydligt sätt visat sin betydelse för Sveriges utveckling. Den gröna och digitala omställningen startar i vår del av landet. De miljardstora investeringarna från näringslivet skapar inte bara arbete, innovationer och utveckling. De kommer generera enorma intäkter – för Västernorrland, Norrland och Sverige.

Vård & omsorg

Rätt vård, i rätt tid, på rätt plats. Det är målbilden för Liberalernas sjukvårdspolitik för Västernorrland. Patienten ska ha makt och inflytande över vården. Därför är stärkt patientperspektiv kombinerat med stora inslag av valfrihet och mångfald viktiga delar i en liberal sjukvårdspolitik. Vården i vårt län präglas av för mycket byråkrati och mindre vård. Detta riskerar leda till en försämrad vårdkvalitet. Vi accepterar inte den utvecklingen. Vården i Västernorrland ska utgå från individen. Vi menar att det ska vara enkelt att få kontakt med vården när du är orolig för din hälsa, att du ska få snabb kontakt med rätt del i vårdkedjan och att du ska ha rätt till en kontinuitet i dina vårdkontakter. Omsorg

Arbetsmiljö

Regionen är inte bara vårdgivare, utan också arbetsgivare. Totalt utförs drygt 5000 årsarbeten av personal anställda av Region Västernorrland. Under lång tid har arbetsvillkoren inom sjukvården varit ett sorgebarn. Liberalerna menar att det måste ske
en satsning på vårdens personal, som till mycket stor del är kvinnor. Detta kräver gott samarbete mellan arbetsgivares och anställdas företrädare liksom ett mycket nära och gott ledarskap. Vi behöver dessutom ha i åtanke att de senaste årens pandemisituation tärt extra mycket på de anställda.

Folkhälsa

Barn och ungas idrottande har minskat kraftigt under pandemin visar en rapport från RF- SISU. Allra mest har idrottandet minskat i Västernorrland visar siffror som släpptes under tisdagen. Tappet motsvarar 23 %, att jämföra med det nationella snittet 13 %. Region Västernorrland utmärker sig med hög andel barn med övervikt och fetma.
Dessutom vet vi att andelen dödsfall i länet orsakade av hjärt- och kärlrelaterade sjukdomar också är stor. Detta behöver tas på yttersta allvar. Förebyggande vård är nyckeln till friskare befolkning. Ett aktivt långsiktigt folkhälsoarbete innebär ett medvetet och kontinuerligt arbete med att främja folkhälsa i länet.

Regional utveckling, företagande och innovation

Innovation och drivkraft har varit och är en av Västernorrlands styrkor. Här finns det gott om driftiga och framgångsrika entreprenörer inom olika verksamheter och branscher. Från Västernorrland når vi hela världen, vi har globala förutsättningar och idéer. Regionens tillväxt är beroende av att vårt näringsliv ges förutsättningar att konkurrera på en global marknad. Det kräver en tydlig, kreativ och långsiktig strategi för näringslivets utveckling, där bra idéer får möjligheter att växa. Det kräver att det offentligas innovationskapital riktas dit det gör mest nytta, till verksamheter som har förutsättningar att bidra till tillväxt och samhällsnytta.

Klimat och Miljö

Vårt län är en del av världen som både har historiska miljösynder som måste hanteras och utvecklingsmöjligheter som ger grön energi till framtidens energiintensiva satsningar. Vi Liberaler i Västernorrland vill förstärka vårt läns möjligheter att vara en pådrivande del av de nödvändiga åtgärder som krävs för ett hållbart svar på klimat- och miljöutmaningarna.

God ekonomisk hushållning

En förutsättning för att sjukvården och regionens övriga verksamheter ska ha en långsiktigt stabil och positiv utveckling är att det finns en god kontroll på den ekonomiska utvecklingen, och ett politiskt ledarskap som kan göra nödvändiga och riktiga prioriteringar. Liberalerna kommer inte medverka till att regionens ekonomi äventyras.

Nyheter från liberalerna.se

Sociala medier

  • Följ på: 

Liberalerna i Liberalernas län